Algemene Voorwaarden - Samantha Maes

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Samantha Maes Training & Coaching  

Artikel 1. Definities  

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met  betrekking tot deelname aan een training is gesloten.  
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus  deelneemt.  
 3. Training: training, cursus, workshop, coaching, counseling, loopbaanbegeleiding gesprek,  re-integratie gesprek of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of  vergroten van kennis en/of vaardigheden.  
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.  

Artikel 2. Toepasselijkheid  

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen,  (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Samantha Maes”, ongeacht of  deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen,  (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.  
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door de opdrachtnemer  uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.  
 3. Het accepteren van een offerte zoals bedoeld in artikel 3 lid 2, impliceert aanvaarding van  de toepasselijkheid van deze voorwaarden.  
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor  zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.  

Artikel 3. Overeenkomst  

 1. Ter zake een training of coaching traject zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij  Samantha Maes.  
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of coaching traject komt  tot stand door integrale acceptatie van de offerte.  
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende  acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een  uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Samantha Maes is niet verplicht tot het  opstellen van een nieuwe offerte.  

Artikel 4. Prijzen van een training en/of coaching traject  

 1. De prijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van  die offerte. 2. In de geoffreerde prijs zijn de kosten van het cursusmateriaal inbegrepen,  tenzij anders is vermeld.  
 2. In de geoffreerde prijs zijn de kosten van locatiehuur en catering niet inbegrepen, tenzij  anders is vermeld. 4. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening  gebracht.  

Artikel 5. Betaling 

 1. Na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 3, zendt Samantha Maes een factuur met  betrekking tot de training aan de opdrachtgever.  

1a. Indien de offerte als bedoeld in artikel 3 een trainingstraject over een periode langer dan  vier weken omvat, wordt de factuur gesplitst in twee delen. 50% van het overeengekomen  bedrag wordt voorafgaand aan de training gefactureerd, de overige 50% wordt na afloop  van de training in rekening gebracht.  

 1. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na  factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening door middel van storting op een  door Samantha Maes aangewezen bank- of girorekening.  
 2. Bij een training als bedoeld in artikel 1a dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na  factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste training dag, zonder enig recht op  korting of verrekening door middel van storting op een door Samantha Maes aangewezen  bank- of girorekening.  
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde termijn heeft  betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist  is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum  tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend  over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van de maand wordt beschouwd als  een hele.  
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Samantha  Maes voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn  begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie,  incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste  15% van het te vorderen bedrag.  
 5. Indien voor aanvang van de training als bedoeld in lid 3 van dit artikel niet de volledige  betaling van de trainingsprijs door Samantha Maes is ontvangen, dan is de deelnemer niet  gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de  verplichting tot betaling van de volledige trainingsprijs plus eventueel bijkomende kosten.  

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever  

 1. Annulering van de training kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Bij opzegging van de  overeenkomst door de opdrachtgever voorafgaande aan de opdracht worden de volgende  kosten in rekening gebracht:  

tot 4 weken voor aanvang van de opdracht: de voorbereidende kosten + 10% van  het offertebedrag  

tot 2 weken voor aanvang van de opdracht: de voorbereidende kosten + 25% van  het offertebedrag  

tot 1 week voor aanvang van de opdracht: de voorbereidende kosten + 50% van het  offertebedrag  

tot 24 uur voor aanvang van de opdracht: 100% van het offertebedrag  

 1. Indien de overeenkomst gedurende de opdracht tussentijds wordt opgezegd door  opdrachtgever, heeft Samantha Maes recht op compensatie vanwege het daardoor  ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden  aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Samantha Maes zijn toe te rekenen. Voorts  is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte  werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden  zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Samantha Maes, zal Samantha  Maes in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten  werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten  grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.  
 2. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Samantha Maes extra kosten met zich  meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.  

Artikel 7. Verhindering van de deelnemer  

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een  andere deelnemer mogelijk. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten  verschuldigd.  

Artikel 8. Annulering door Samantha Maes  

 1. Samantha Maes behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie (3)  dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op  de hoogte gesteld. Samantha Maes zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld  restitueren. Indien mogelijk biedt Samantha Maes de opdrachtgever een alternatief aan.  Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.  

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

 1. Samantha Maes is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband  houdt met deelname aan een training van Samantha Maes of de annulering van de  trainingsovereenkomst door Samantha Maes, tenzij aan Samantha Maes opzet of grove  schuld kan worden verweten.  
 2. Indien Samantha Maes op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is  voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.  

Artikel 10. Intellectuele eigendom  

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van  intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele  overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Samantha Maes  voorbehouden.  
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Samantha Maes is de opdrachtgever  niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte  trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.  

Artikel 11. Vervanging docent of trainer  

 1. Samantha is te allen tijde gerechtigd een docent, trainer of coach, door haar met de  uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent,  trainer of coach. 

Artikel 12. Reclame  

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de  trainingsovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure  schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na aanvang van de training en deze te  richten aan de eigenaar van Samantha Maes. Aangaande de reclame zal een schriftelijke  reactie volgen.  
 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum op dezelfde  wijze als in lid 1 kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk  zal plaatsvinden.  

Artikel 13. Toepasselijk recht  

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Samantha  Maes en overeenkomsten tussen Samantha Maes en de opdrachtgever is Nederlands recht  van toepassing.  
 2. Alle geschillen die tussen partijen naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding  (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing  zijn of naar aanleiding van een overeenkomst die hieruit voortvloeien, worden aanhangig  gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft. 

Samantha Maes Training & Coaching  

Dorpsstraat 36 

2959 AG Streefkerk 

06 53223935  

info@samanthamaes.nl 

KvK 53661338  

Scroll naar top